กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่ครอบครัวให้แก่เด็กและสตรีที่ถูกกระทาความรุนแรงของบ้านพักฉุกเฉิน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินทร์รัตน์ กาญจนดุญชร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอต่อ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน 2564 อ่านต่อ
  กลไกและการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของผู้หญิงที่ถูกกระทาความรุนแรง กรณีศึกษาสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราเขต ยิ้มสุข คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอต่อ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน 2564 อ่านต่อ
       
image
สารพันปัญหากับ ยาคุมกำเนิด อ่านต่อ
image
สารพันปัญหากับ ถุงยางอนามัย อ่านต่อ
       

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

หากบทความนี้มีประโยชน์และต้องการบริจาคเพื่อช่วยผู้หญิงและเด็กที่พักพิงอยู่ ณ บ้านพักฉุกเฉิน ได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้

· บริจาคผ่านบัครเครดิต

· บริจาคเงินออนไลน์

· บริจาคผ่านธนาคาร

· สนับสนุนโครงการ