< !-- end of menu -->

งานด้านพัฒนาเยาวชน

กลุ่มเป้าหมาย เยาวชนอายุตั้งแต่ 12-18 ทั้งในโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเยาวชน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2537 เป็นหน่วยงานที่จัดกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำที่ดีมีทัศนคติที่ถูกต้อง เหมาะสม เคารพในความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันทั้งหญิงและชาย ปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม เพื่อให้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ มีคุณค่า และมีความสุข


บ้านเพื่อนใจวัยทีน : เปิดโลกความรู้ เปิดโลกความรัก (ปัจจุบันย้ายที่ทำการมาที่ดอนเมือง)

เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สมาคมฯ มุ่งให้ความรู้กับเยาวชนโดยผ่านกิจกรรม โดยเฉพาะการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา และอนามัยเจริญพันธุ์ร้อยละ 27 ของคนไทยทั้งประเทศเป็นวัยรุ่น (10-24 ปี) ซึ่งเปี่ยมไปด้วยพลังสร้างสรรค์อยากรู้อยากเห็น และพร้อมเรียนรู้ในทุกๆ เรื่องเพื่อแสวงหาประสบการณ์ให้ชีวิต แต่ทว่าปัจจุบันวัยรุ่นถูกจำกัดสิทธิการเรียนรู้อย่างรอบด้านโดยเฉพาะการรับรู้เรื่อง เพศศึกษา และอนามัยเจริญพันธุ์ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุดของมนุษย์

ผลสำรวจทัศนคติพบว่า ความอยากรู้อยากเห็น เป็นสาเหตุหลัก ของการตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่นชาย ส่วนวัยรุ่นหญิงนั้น เห็นว่าการมีเพศสัมพันธ์ถือเป็นการตอบรับการแสดงความรัก เพื่อให้วัยรุ่นได้เข้าใจ ถูกต้องเท่าทัน ความต้องการของตนเอง และมีข้อมูลเพียงพอที่จะพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมให้แก่ชีวิตในยามเผชิญปัญหา

สมาคมฯ จึงได้เปิดบ้้านเพื่อนใจวัยทีน ศูนย์การเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาและอนมัยเจริญพันธุ์ เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม โดยผ่านกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ที่คัดสรรกลั่นกรองแล้วว่าสอดคล้องกับความสนใจของวัยรุ่น

มุมเรียนรู้ด้วยตนเอง -มุมส่วนตัวของวัยรุ่นที่ต้องการแสวงหาข้อมูลอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ์ ผ่าน website ใน Internet , Animation VCDs และสิ่งพิมพ์ต่างๆ

มุมเรียนรู้จากเพื่อน - เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและฝึกทักษะในการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างวัยรุ่น ได้แก่ จัดกลุ่มเสวนาในประเด็นต่างๆ เข้าค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน เพื่อการเป็นผู้นำที่ดี ทัศนศึกษานอกสถานที่

มุมพี่แนะน้อง - ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากพี่สู่น้อง เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพและทักษะของแต่ละบุคคล อันจะนำไปสู่การตัดสินใจแก้ปัญหา เช่น คุยสนุกกับนักจิตวิทยา เสวนากับผู้ที่เคยเผชิญปัญหาชีวิตด้วยกำลังใจเข้มแข็ง อมรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ทักษะชีวิต" ที่น้องควรรู้

www.waiteen.net