มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย (มปถ.)

เหตุผลและความเป็นมา พ.ศ. 2537 มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดยแม่ชีคุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ ประธานโครงการ ร่วมกันเสนอโครงการนำร่องมหาปชาบดี เถรีวิทยาลัยเข้าสังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยเปิดการเรียนการสอนครั้งแรก ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ดอนเมือง เมื่อพ.ศ. 2542

และเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2543 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆรา สกลมหาสังฆปริณายกได้ ทรงพระเมตตารับคณะปรัชญาและศาสนา มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เมื่อก่อสร้างอาคารบางส่วนเสร็จ จึงได้ย้ายไปเปิดการเรียนการสอน ณ มหาปชาบดี เถรีวิทยาลัย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ตั้งแต่ เดือนเมษายน 2545 เป็นต้นมา

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2545 มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยใน พระสังฆราชูปถัมภ์ เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แม่ชีและสตรีทั่วไปที่เข้าศึกษาได้รับรองวิทยฐานะให้มี ศักดิ์และ สิทธิเหมือนกับมหาวิทยาลัยของรัฐทั่วไป วัตถุประสงค์ วิทยาลัยแม่ชีหรือมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นเพื่อเพื่อเป็นสถานศึกษาและวิจัยในระดับอุดมศึกษา ให้การฝึกอบรมแก่แม่ชีไทย สตรีทั่วไปและผู้สนใจในพระพุทธศาสนา ให้การศึกษาอบรมวิชาการด้านพุทธศาสนา ศึกษาศาสตร์ และสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นำหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและวิชาการสมัยใหม่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่พระศาสนาและสังคม

พื้นที่ก่อสร้าง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2541 ได้รับบริจาคที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างวิทยาลัยจากคุณเสรี เวชโช จำนวน 57 ไร่ 82 ตารางวา ที่ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา และแม่ชีราตรี ตุรงค์วัธน์ (หัวหน้าสำนักปฏิบัติ ธรรมแม่ชีเขาภูหลวง) จำนวน 19 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด 76 ไร่ 82 ตารางวา ผู้ก่อตั้งโครงการ แม่ชีคุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ  และมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์  ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการก่อสร้าง

สนใจร่วม / สนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาลัย ติดต่อ คุณอมรา โทร. 02-9292301-7 ต่อ 118

www.mbc.in.th