สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงาน โดยอิสระและมิได้ หวังผลกำไรก่อตั้งขึ้น ในวันสหประชาชาติ 24 ตุลาคม 2533 โดย ได้รับการสนับสนุนในเบื้องต้นจากกองทุน พัฒนาสตรีแห่งสหประชาชาติการ ดำเนินงาน ของสถาบันฯ นั้นเป็นกิจกรรมหนึ่งของสมาคม ส่งเสริมสถาน ภาพสตรีฯ มุ่งเน้นการวิจัย นโยบายที่มีผลกระทบต่อสตรีเสริมสร้างบทบาทและการมีส่วนร่วมของสตรีใน กระบวนการตัดสินใจอันจะ นำไปสู่ความเสมอภาค ระหว่างหญิงชายในสังคม

          วัตถุประสงค์
1.เพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างหญิงชาย ที่ปรากฏในกฎหมาย ระเบียบ และแนว ปฎิบัติต่าง ๆ
2.สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย โดยเน้นการส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วม ที่เท่าเทียมกับชายในกระบวนการตัดสินใจทุกระดับ
3.สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกสำหรับสตรี
4.ขยายฐานและเผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้เกี่ยวกับมิติหญิงชายและการพัฒนา และความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

website: https://www.facebook.com/profile.php?id=100014046192090