อาสาสมัคร ทำดีเพื่อสังคมสามารถส่งมอบน้ำใจผ่านการสังคมสามารถส่งมอบน้ำใจผ่านการ ทำงานด้านจิตอาสา ที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อผู้ที่ด้อยกว่า...

บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง ที่ เป็นที่พักพิงต่อสตรีและเด็กที่ด้อยโอกาสในสังคม หากคุณได้เข้ามาสัมผัสคุณจะได้พบกับอีกสังคมหนึ่ง หรืออีกซีกโลกหนึ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเลย...เด็กผู้หญิงที่ถูกคนในครอบครัวข่มขืน...ภรรยาที่ติดเชื้อเอช ไอ วี จากสามี และถูกคนในครอบครัวตนเองรังเกียจ...ผู้หญิงที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตเนื่องจากถูกสามีทุบตีทำร้าย... เด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวพวกเขาต้องคอยเฝ้าดูพ่อที่เมาแล้วมาตบตีแม่อยู่เป็นประจำ... เด็กทารกที่เป็นผลผลิตจากปัญหาท้องไม่พร้อม...และอีกหลากหลายปัญหาของผู้หญิงและเด็กที่คุณจะได้พบเห็นที่นี่....

หากคุณร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ด้วยการสมัครเป็นอาสาสมัคร เพื่อร่วมขับเคลื่อนกลไกในการช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสในวันนี้ให้ลุกขึ้น...สู่การเป็นผู้มีโอกาส...และมอบโอกาสสู่ผู้อื่นต่อไป...

อาสาสมัครอะไรบ้างที่ เรา ต้องการ

บ้านพักฉุกเฉิน โครงการช่วยเหลือเด็กและสตรี
 • อาสาเลี้ยงน้องศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน(เด็กแรกเกิด – 1ปี)
 • อาสาเลี้ยงน้องบ้านเด็ก ( 2-10 ปี)
 • อาสาแพทย์ พยาบาล ดูแลสุขภาพผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฯ (ต้องจบการศึกษาและมีประสบการณ์ด้านนี้โดยเฉพาะ)
 • อาสานักสังคมสงเคราะห์ / นักจิตวิทยา (ต้องจบการศึกษาและมีประสบการณ์ด้านนี้โดยเฉพาะ)
 • อาสานักกิจกรรมนันทนาการให้กับผู้หญิงและเด็ก
 • อาสาสอนศิลปะ
 • อาสาสอนดนตรีไทย
 • อาสาสอนดนตรีสากล
 • อาสาสอนคณิตศาสตร์ ..........ระดับประถมศึกษา ..........มัธยมศึกษาตอนต้น ..........มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • อาสาสอนภาษาอังกฤษ .........ระดับประถมศึกษา ..........มัธยมศึกษาตอนต้น ..........มัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพสตรี
 • ครูอาสาสอนหลักสูตรวิชาชีพ
 • ช่างอาสาซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
 • งานบรรณารักษ์ ห้องสมุด

กิจกรรมพัฒนาเยาวชน
 • นักกิจกรรมอาสา ในการจัดกิจกรรมให้กับเยาวชน

บริษัทวีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์

งานประชาสัมพันธ์และหาทุน

Download แบบฟอร์มการสมัคร

THAI
ENGLISH