ภาพขนาดขยาย - ดาวน์โหลดใบสมัคร - ติดต่อสอบถาม


วิธีการสมัครเรียน

การชำระค่าเรียนผ่านธนาคาร

** กรุณายืนยันการชำระเงินภายใน 30 วัน เนื่องจากเงินโอนที่ไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงิน จะทำให้ไม่ทราบแหล่งที่มาและ

วัตถุประสงค์ในการชำระเงิน และจะถือเป็นเงินบริจาคให้สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ **

*กรณีไม่ได้มาสมัครด้วยตนเอง ในวันเปิดเรียน ให้นำ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว มาด้วย ส่วนใบเสร็จรับเงินค่าเรียน สามารถมารับได้ในวันเปิดเรียน