อ้างอิง/ที่มาของข้อมูล/ภาพ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พม. / มูลนิธิชายหญิงก้าวไกล / มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ

WHO : https://1th.co/gopLpLpL , spectrumth.com : https://1th.co/gopTpTpT

Matichon Online: https://1th.co/gopXpXpX , ICIRC blog ประเทศไทย: https://1th.co/gopKpKpK

Voice TV: https://1th.co/gopRpRpR , TDRI: https://1th.co/gopQpQpQ

กรุงเทพธุรกิจ : https://1th.co/gopPpPpP , https://1th.co/gopVpVpV

The Standard: https://1th.co/gopNpNpN , Thai PBS News: https://1th.co/gopSpSpS

บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมฯ : http://www.apsw-thailand.org/pic/63/APSW_AnnualReport%202019.pdf

 

เรียบเรียง/ภาพ: จิตรา นวลละออง ประชาสัมพันธ์ สมาคมฯ