25 พฤศจิกายน “วันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก”

องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี อันเนื่องมาจากเหตุผลทางการเมืองในยุคการปกครองของนาย Rafael (1930 – 1961) มีเหตุการณ์สังหาร นักเคลื่อนไหวทางการเมืองสตรีชาวโดมินิกัน 3 คน คือ Patria, Maria and Minerva Mirable ในคืนวันที่ 25 พฤศจิกายน 1961 ซึ่ง จากเหตุการณ์ดังกล่าว ในอีก 20 ปี ให้หลัง นักเรียกร้องสิทธิสตรี ใช้วันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันรณรงค์และเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงต่อสตรีตลอด

ริบบิ้นสีขาว” (White Ribbon) ถูกนำมาเป็นสัญญลักษณ์แห่งการรณรงค์

เนื่องจากเมื่อปี ค.ศ.1991 (พ.ศ. 2534) ที่ประเทศแคนาดา ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่นักศึกษาหญิงของมหาวิทยาลัยมอนทรีออล จำนวน 14 คน โดยกลุ่มที่ทำการรณรงค์ครั้งแรกเป็นกลุ่ม นักศึกษาชายจำนวนหนึ่งแสนคน ที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความรุนแรงต่อสตรี และต้องการยุติปัญหาดังกล่าว จึงได้เรียกร้องให้ผู้ชายทั่วโลกร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาความรุนแรงต่อสตรี รวมทั้งแสดงตนว่าจะไม่ทำความรุนแรงต่อสตรี โดยการติดสัญลักษณ์ริบบิ้นสีขาวที่ปกเสื้อ ซึ่งหมายถึง การยอมรับว่าจะไม่ทำร้าย หรือ ไม่นิ่งเฉย ต่อการใช้ความรุนแรงต่อสตรีในทุกรูปแบบแต่ปัจจุบันสัญลักษณ์นี้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เพื่อเป็นการร่วมกันรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัวด้วย

ประเทศไทยกับปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

สำหรับประเทศไทยนั้น ได้มีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2542 กำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เพื่อมุ่งเน้นที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทั้งต่อเด็กและสตรี โดยดำเนินการการณรงค์ตลอดเดือนพฤศจิกายนให้สังคมได้ตระหนัก และร่วมป้องกันขจัดความรุนแรงต่อเด็กสตรีให้หมดสิ้นไป

แม้ว่าในด้านนโยบาย ด้านกฏหมาย ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ต่างก็มิได้นิ่งเฉย หรือปล่อยวางในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี แต่ข้อมูลสถิติจากกระทรวงสาธารสุขล่าสุดในปี 2556 กลับพบว่า เด็กและสตรี ถูกกระทำความรุนแรงเฉลี่ยวันละ 87 ราย เป็นเด็ก 19,229 ราย สตรี 12,638 ราย รวม 31,966 ราย ปัญหาอันดับ 1 พบในเด็กอายุ 10-15 ปี คือการล่วงละเมิดทางเพศ ส่วนในสตรี คือ การถูกทำร้ายร่างกาย

ความรุนแรงที่เกิดในกลุ่มเด็ก พบว่าเกือบร้อยละ 90 เป็นเด็กหญิง พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 10-15 ปี รองลงมาคืออายุ 15-18 ปี ถูกล่วงละเมิดทางเพศมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็นการทำร้ายร่างกาย ผู้กระทำส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่เด็กรู้จัก ไว้วางใจ และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เช่น แฟน รองลงมาคือเพื่อน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากสภาพแวดล้อม ได้แก่ สื่อลามก ความใกล้ชิด และโอกาสเอื้ออำนวย ส่วนความรุนแรงในกลุ่มสตรี พบมากที่สุดอยู่ในกลุ่มอายุ 24 - 45 ปี ปัญหาอันดับ 1 ที่พบ ได้แก่ การทำร้ายร่างกาย รองลงมาคือถูกกระทำทางเพศ ผู้กระทำเป็นคู่สมรสมากที่สุดสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการนอกใจ หึงหวง ทะเลาะวิวาทกัน

หน่วยงานสตรีขององค์การสหประชาชาติ (UN Women) รายงานว่าในปี 2556 ประเทศไทยมีเด็กและสตรีถูกกระทำรุนแรงสูงขึ้น ซึ่งเป็นความรุนแรงต่อคู่ของตนเอง โดยไทยอยู่ในลำดับที่ 36 จาก 75 ประเทศที่มีการกระทำรุนแรงทางกายมากที่สุด และอยู่ในลำดับที่ 7 จาก 71 ประเทศที่มีการกระทำรุนแรงทางเพศมากที่สุด

บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ กับปัญหาความรุนแรง

ในปี 2556 ที่ผ่านมา บ้านพักฉุกเฉินได้ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญความรุนแรงรวมทั้งสิ้น 332 ราย แบ่งเป็นครอบครัว 97 ราย ความรุนแรง 112 ราย ท้องไม่พร้อม/ท้องสามีทอดทิ้ง 72 ราย ถูกข่มขืน-รุมโทรม/อนาจาร 27 ราย ติดเชื้อเอช ไอ วีและถูกปฏิเสธจากสังคม 17 ราย ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง 7 ราย ซึ่งน้อยกว่าในปี 2555 อยู่จำนวน 27 ราย แต่ด้วยความที่ในปัจจุบันหน่วยงานของภาครัฐได้ขยายการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหามากขึ้น ทั้งมีสายด่วนแจ้งตลอด 24 ชั่วโมง เปิดบ้านพักเด็กและครอบครัวในแทบทุกจังหวัด มีศูนย์ช่วยเหลืออยู่แทบทุกโรงพยาบาลของภาครัฐ แล้วก็ตาม จำนวนผู้มารับความช่วยเหลือที่บ้านพักฉุกเฉินลดลงเพียง 27 ราย ก็ยังไม่นับว่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญจนจะบอกได้ว่างานด้านนี้ในสังคมไทยประสบผลสำเร็จ เพราะในภาพโดยรวมแล้วยังมีผู้หญิงและเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมต้องช่วยกันป้องกัน แก้ไข ความรุนแรงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่ง สังคมจะน่าอยู่เมื่อมนุษย์เอื้ออาทรต่อกัน หากพบเห็นเหตุการณ์ผู้ถูกกระทำรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่ท่านรู้จักหรือไม่ก็ตาม โปรดแจ้ง 1669 หรือ 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง. หรือ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ โทร.0 2929 2222

เรียบเรียง/ภาพ: จิตรา นวลละออง ฝ่ายบริหารโครงการฯ สมาคมฯ

    ที่มา

  • Ramkhamhaeng University library http://goo.gl/ghzILR
  • Manager Online http://goo.gl/e6DVug
  • รัฐบาลไทย Royal Thai Government http://goo.gl/JCavYg