เรียบเรียง/ภาพ: จิตรา นวลละออง ฝ่ายบริหารโครงการฯ สมาคมฯ