สรุปรายงานผลการดำเนินงาน บ้านพักฉุกเฉิน 41 ปี 4 เดือน (สิงหาคม2523 - ธันวาคม2564) -(ดาวน์โหลด)