สรุปรายงานผลการดำเนินงาน บ้านพักฉุกเฉิน 40 ปี 4 เดือน (สิงหาคม2523 - ธันวาคม2563) -(ดาวน์โหลด)