สรุปรายงานผลการดำเนินงาน บ้านพักฉุกเฉิน 34 ปี (สิงหาคม 2523-ธันวาคม 2557) -(ดาวน์โหลด)
สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 -(ดาวน์โหลด)

หมายเหตุ: จำนวนผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉินจะไม่คงที่เนื่องจากมีสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาด้านต่างๆ หมุนเวียนเข้าออกอยู่เสมอ