สรุปรายงานผลการดำเนินงานบ้านพักฉุกเฉิน 42 ปี 4 เดือน (สิงหาคม2523 - ธันวาคม2565) -(ดาวน์โหลด)