โครงการ สานใจ (San Jai) “ฝึกอาชีพเพื่อฟื้นฟูหญิงในบ้านพักฉุกเฉินที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรง”

          ชื่อโครงการ : โครงการ สานใจ (San Jai) “ฝึกอาชีพเพื่อฟื้นฟูหญิงในบ้านพักฉุกเฉินที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรง” โครงการที่ดำเนินกิจกรรมทางสังคมที่มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงมีโอกาสที่จะผลิตและจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมที่ทำด้วยมือที่ไม่ซ้ำกันทำจากวัสดุรีไซเคิล เป็นผลให้พวกเธอเหล่านั้นมีโอกาสที่จะพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้มีชีวิตมีคุณค่า มีความหวังและแรงจูงใจในชีวิต สามารถฟื้นฟูเยียวยาจิตใจจากความรุนแรง และยังสามารถเป็นอิสระทางการเงิน

           ที่มา/ความสำคัญโครงการ : 4 ใน 10 ของผู้หญิงไทย ถูกทำร้ายร่างกายและถูกกระทำความรุนแรงทางเพศด้วยน้ำมือของบุคคลผู้ใกล้ชิด 1 ใน 2 ของ “เหยื่อ” ไม่บอกผู้อื่นเลย ถูกปิดเงียบอย่างไร้ร่องรอย (องค์การอนามัยโลก 2005) ความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นปรากฏการณ์ที่มีอย่างแพร่หลายในทุกชนชั้นทางสังคมและเศรษฐกิจขอไทย โดยเฉพาะผู้หญิงยากไร้มีแนวโน้มที่จะตกเป็น “เหยื่อ” ความรุนแรง เพราะพวกเธอมีทางเลือกน้อยที่จะไปให้พ้นจากสัมพันธภาพที่ประกอบด้วยความรุนแรง

         วัตถุประสงค์ : โครงการสานใจ (San Jai) “ฝึกอาชีพเพื่อฟื้นฟูหญิงในบ้านพักฉุกเฉินที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรง” ดำเนินการ โดยมีเป้าหมาย 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก เพื่อให้พวกเธอเอาชนะรอยบาดแผลที่มี และฟื้นฟูให้รู้จักคุณค่าของตนเองได้ ขั้นตอนสอง พวกเธอจะมีอาชีพและสามารถที่จะสร้างรายได้ ขั้นตอนสาม เป้าหมายสูงสุดคือ เราจะผลักดันให้พวกเธอรวมกลุ่มจัดตั้งกิจการเพื่อสังคม ที่จะหารายได้ ซึ่งจะทำให้บุตรได้รับประโยชน์ ส่งผลต่อสังคมในวงกว้าง เพราะผู้หญิงจะใช้จ่าย 90% ของรายได้ไปเพื่อครอบครัว และชุมชน

           กลุ่มเป้าหมาย : ผู้หญิง เด็ก เยาวชน ที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ที่พักอยู่ในบ้านพักฉุกเฉิน ตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 1 ปี

          ภารกิจ : เป็นอิสระทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงในครอบครัว โดยการสร้างงานหัตถกรรมที่มีคุณค่าและไม่ซ้ำกันผู้หญิงมีความสามารถที่จะฟื้นความภาคภูมิใจในตนเองได้เรียนรู้ทักษะมืออาชีพและบรรลุความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมความรู้ด้านทักษะชีวิต

          เปิดตัว : วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเรดิสันสวีท สุขุมวิท 13 (เวลา 18:30-20:30)

          ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ของโครงการสานใจ (San Jai) คือ
 • ผลิตภัณฑ์ทำมือ 100% โดยผู้หญิงจาก บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (APSW)
 • ผลิตภัณฑ์ความรับผิดชอบต่อสังคมที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล
 • การออกแบบ สร้างขึ้นโดยนักออกแบบแฟชั่นต่างประเทศที่ให้การสนับสนุน
 •           ประโยชน์ของโครงการ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และสรรค์สร้างงานหัตถกรรมอันทรงคุณค่า ดังนี้

  ระยะสั้น ผู้หญิงที่ได้ผ่านการฝึกอบรม สามารถที่จะเอาชนะรอยบาดแผลที่มี และฟื้นฟูให้รู้จักคุณค่าของตนเองได้

  ระยะกลาง ได้รับการฝึกฝนทักษะงานอาชีพและสามารถที่จะสร้างรายได้

  ระยะยาว จะสามารถหารายได้ ซึ่งจะทำให้บุตรได้รับประโยชน์ ส่งผลต่อสังคมในวงกว้าง เพราะผู้หญิงจะใช้จ่าย 90% ของรายได้ไปเพื่อครอบครัว และชุมชน (ผลการศึกษาของ Rizzoli, 2007)

              เป้าหมายในอนาคต : กิจการเพื่อสังคม เพื่อทำให้ผู้หญิงที่อ่อนแอมีอำนาจทางเศรษฐกิจ

              พื้นที่ในการดำเนินการ : สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (Association for the Promotion of the Status of Women under the Royal Patronage of HRH Princess Soamsawali -APSW)

        ผู้รับผิดชอบโครงการ

  • การพัฒนาระหว่างประเทศ, การสร้างศักยภาพสตรี Chlo? Chambraud : chloe@empow-her.fr
  • การบริหารแผนกลยุทธ์ Luisa De Simone : luisa@empow-her.fr
  • นักออกแบบ แฟชั่น : Sali Sasaki
  • TEL: 00662 929-2301-07 training@apsw-thailand.org
  • ภาคี : Empow’Her
  • ฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ

          อีเมลล์ sanjai.apsw@gmail.com หรือ training@apsw-thailand.org

  เฟสบุ๊ค San Jai หรือ http://www.facebook.com/SanJaiAPSW

  เว็บไซด์ http://www.apsw-thailand.org

  สามารถร่วมสนับสนุน โครงการ สร้างอาชีพให้หญิงที่เป็นเหยื่อความรุนแรง ได้ที่ http://taejai.com/projects


  เรื่องและภาพ: จิตรา นวลละออง(alexlivfc@hotmail.com)ฝ่ายบริหารโครงการและพัฒนาเยาวชน