กลับไปหน้ารับบริจาค
 
        เปิดให้บริการช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาเดือดร้อนต่างๆ อาทิ ปัญหาครอบครัว ถูกทารุณกรรม ทำร้ายร่างกาย และจิตใจ ถูกข่มขืน บังคับให้ค้าประเวณี ติดเชื้อ เอชไอวี / เอดส์ ถูกละทิ้ง ฯลฯ
        ความช่วยเหลือที่สมาคมฯได้ให้นั้นครอบคลุมทั้งที่พัก อาหาร การดูแลสุขภาพ การให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ รวมทั้งฝึกอาชีพให้ ในแต่ละวันมีผู้หญิงและเด็กที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพักฉุกเฉิน โดยเฉลี่ยประมาณ 130 คน
        การดำเนินงานของบ้านพักฉุกเฉินดำเนินการมาได้อย่างต่อเนื่องกว่า 25 ปี ก็ด้วยความกรุณาและสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาแก่ผู้ด้อยโอกาสอย่างเสมอมา
        ท่านอาจจะเลือกที่จะมีส่วนร่วมได้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
1. อุปการะทุนการศึกษาเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน
2. อุปการะทุนการศึกษาเพื่อฝึกอาชีพแก่ผู้หญิงด้อยโอกาส และประสบปัญหาต่างๆ
3. อุปการะผู้หญิงและเด็กที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี/เอดส์
4. อนุเคราะห์ค่าอาหารสำหรับผู้เดือดร้อนในบ้านพักฉุกเฉิน
5. สนับสนุนกองทุนช่วยผู้หญิงและเด็กที่ด้อยโอกาส
 

การรับบริจาค

เช็ค / ธนาณัติ สั่งจ่าย สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (โครงการชาวประชาร่วมใจ) ปณ.ดอนเมือง
เลขที่ 501/1 ซอยเดชะตุงคะ 1 ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
 
แบบฟอร์มการรับบริจาค Download

โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (โครงการชาวประชาร่วมใจ) ในบัญชีธนาคาร ต่อไปนี้

ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสรงประภา
บช.เลขที่ 059-012725-4
ธนาคารกรุงไทย
สาขาย่อยสรงประภา
บช.เลขที่ 198-1-02167-1
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาสรงประภา
บช.เลขที่ 332-1-08057-2
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาถนนเชิดวุฒากาศ
บช.เลขที่ 105-2-17137-4
ธนาคารทหารไทย
สาขาย่อยถนนสรงประภา
บช.เลขที่ 135-2-00041-6
ธนาคารออมสิน
สาขาดอนเมือง
บช.เลขที่ 01-0102-20-111999-1
ธนาคารไทยธนาคาร
สาขาดอนเมือง
บช.เลขที่ 034-2-14340-9
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาราษฏร์บูรณะ
บช.เลขที่ 745-2-485-78-2