สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินการสาธารณกุศล ให้ความช่วยเหลือผู้หญิง และเด็ก ที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิต ผ่านกระบวนการช่วยเหลือฟื้นฟู สร้างความเข้มแข็งให้การศึกษาและฝึกอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสถานภาพให้ยืนหยัดได้ในสังคมอย่างเหมาะสม รวมทั้งดำเนินกิจกรรมในเชิงรุกที่เอื้อต่อการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงและเด็ก การรณรงค์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างสถานภาพศักยภาพ สิทธิและโอกาสของผู้หญิงในสังคม

งานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ นั้นนับว่าครอบคลุมและค่อนข้างครบวงจร และค่อนข้างหลากหลาย เริ่มต้นจากงานช่วยเหลือสงเคราะห์เมื่อ 30 ปีที่แล้ว จนถึงวันนี้ มีผู้หญิงและเด็ก ได้ผ่านบ้านพักฉุกเฉินกว่า 50,000 ราย ณ วันนี้ บ้านพักฉุกเฉินซึ่งยังเป็นงานหลักในการดูแลผู้หญิงที่ประสบปัญหาต่างๆ เช่น ถูกกระทำรุนแรง ทำร้ายร่างกาย ถูกข่มขืน ล่วงละเมิดทางเพศ ถูกทอดทิ้ง ท้องไม่พร้อม ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ขัดแย้งภายในครอบครัว ไม่มีงานทำ ไม่มีที่พัก ฯลฯ โดยในแต่ละวัน มีผู้หญิงและเด็กที่พักอาศัยรับความช่วยเหลืองอยู่ประมาณ 140 คนโดยเฉลี่ย

จากประสบการณ์อันยาวนานในการให้ความช่วยเหลือดูแลปัญหาของผู้หญิงและเด็ก งานจึงค่อยๆปรับพัฒนา ทั้งในเชิงคุณภาพการให้บริการ และตามปีที่ผ่านไป ขยายกรอบภารกิจให้ครอบคลุมงานในเชิงรุก เน้นการป้องกัน ปัญหาด้วยการทำงานกับเยาวชน และการรณรรงค์ในระดับนโยบายเพื่อเสริมสร้างสถานภาพของผู้หญิงอันนำไปสู่ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในสังคมด้วย

วัตถุประสงค์

  • ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับสตรีและการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในด้านต่างๆ
  • ส่งเสริม ช่วยเหลือให้สตรีได้รับความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม
  • ส่งเสริมความรู้ความสามารถของสตรีในการประกอบอาชีพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
  • สนับสนุนสตรีทั่วไป สงเคราะห์สตรี เด็ก และเยาวชนทีด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  • ให้ความร่วมมือประสานกับหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์การดำเนินงานคล้ายกันทั้งใน และต่างประเทศ