9 ก.พ. 60 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เข้าศึกษาดูงานที่ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-12.00น. คณะดูงานจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย The Asian Institute of Technology (AIT) จำนวน 15 ท่าน ได้เข้าศึกษาดูงานภาคธุรกิจเพื่อสังคม ที่ วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ และการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ของบ้านพักฉุกเฉิน ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดย ดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการสมาคมฯ และคุณธนวัฒน์ หาดี ผู้จัดการบริษัทวีเทรนฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับและให้การบรรยาย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้