9 พ.ย. 61 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรม “มอบความรัก ปันความสุข สร้างรอยยิ้ม ให้เด็กและสตรี” ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 (09.30 -11.30น.) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนำโดย พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดกิจกรรม “มอบความรัก ปันความสุข สร้างรอยยิ้ม ให้เด็กและสตรี” ณ ห้องประชุมบำรุง-รวีวรรณ อาคารนารินทร์กรุณา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดย พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้กล่าวเปิดงานและบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” พร้อมทั้งนำส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และสิ่งของบริจาค ให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่ง คุณเจริญจิต งามทิพยพันธุ์ อุปนายกสมาคมฯ, คุณนิตยา จันทร์เรือง มหาผล กรรมการบริหารสมาคมฯ และคุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับ รับมอบ และนำเยี่ยมชมการดำเนินงานของ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้