8 พ.ย. 60 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ดูงาน ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-12.00น. คุณศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และคุณสุภาวิดา กฤติเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดูงานและร่วมพูดคุยในประเด็น การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือแม่วัยรุ่นที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม ที่ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณกรวิณฑ์ วรสุข ผู้เชี่ยวชาญงานสังคมสงเคราะห์ ร่วมพูดคุยและให้การต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้