๗ มี.ค. ๖๒ สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จัดงานวันสตรีสากล

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้หญิงเก่งและองค์กรท้องถิ่นดีเด่นรวม 10 สาขา และ เวทีเสวนา “ผู้หญิง คือ สะพาน สร้างสังคมสมานฉันท์ ตามวิถีประชาธิปไตย” เนื่องในวาระสัปดาห์สตรีสากล ณ ห้องประชุมบำรุง-รวีวรรณ ชั้น ๒ อาคารนารินทร์กรุณา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ทั้งนี้สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินการสาธารณกุศล ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิต จึงขอมอบรางวัล "ผู้หญิงแห่งปี ๒๕๖2" ให้กับ คุณชวาลี โอสถานุเคราะห์ และ รางวัล "ผู้ชายแห่งปี ๒๕๖2" ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรวุฒิ ลีฬหะกร เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีคุโณปการ สร้างประโยชน์ให้กับสังคมในวงกว้าง รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจ เป็นแบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ การพัฒนาศักยภาพ และปกป้องสิทธิสตรี

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้