๖ มี.ค. ๖๑ สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จัดงานวันสตรีสากล

ในวันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ เนื่องในวาระสัปดาห์สตรีสากล สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และ เวทีเสวนา ก้าวย่างใหม่ของผู้หญิงเพื่อขานรับรัฐธรรมนูญ 2560 และการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมบำรุง-รวีวรรณ ชั้น ๒ อาคารนารินทร์กรุณา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ  อีกทั้ง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินการสาธารณกุศล โดยให้ความช่วยเหลือผู้หญิง และเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิต จึงขอมอบรางวัล "ผู้หญิงแห่งปี ๒๕๖๑" ให้กับ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และรางวัล "ผู้ชายแห่งปี ๒๕๖๑" ให้กับคุณจะเด็จ เชาวน์วิไล   เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีคุโณปการ สร้างประโยชน์ให้กับสังคมในวงกว้าง รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจ เป็นแบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ การพัฒนาศักยภาพ และปกป้องสิทธิสตรี
ทั้งนี้ผู้ได้รับโล่ผู้หญิงเก่งและองค์กรท้องถิ่นดีเด่นรวม 9 สาขา จาก สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา(GDRI) มีดังนี้
ผู้หญิงเก่ง สาขา เกษตรกร :    คุณพัชรี โชติรัตน์  จังหวัดปัตตานี
ผู้หญิงเก่ง สาขา สิ่งแวดล้อม : คุณอัมพร ดวงมาตย์พล  จังหวัดอุดรธานี
ผู้หญิงเก่ง สาขา นักบริหาร : รศ.ดร. วิลาสินี พิพิธกุล  กรุงเทพมหานคร
ผู้หญิงเก่ง สาขา นักพัฒนา : ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ    กรุงเทพมหานคร
ผู้หญิงเก่ง สาขา ผู้ริเริ่มธุรกิจ : คุณสมคิด  อินทรบุตร  จังหวัดปทุมธานี
ผู้หญิงเก่ง สาขา นักการเมืองท้องถิ่น : คุณจันทร์เพ็ญ  อะทะ  จังหวัดน่าน
ผู้หญิงเก่ง สาขา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล: คุณวราภรณ์  วงศ์อนันต์  จังหวัดเชียงใหม่
ผู้หญิงเก่ง สาขา เยาวสตรี : นางสาวสุวรรณรัตน์  แสวงรุจิธรรม  จังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนตำบล ดีเด่น ประจำปี 2561(โครงการองค์การบริหารส่วนตำบล : มิติหญิงชายและธรรมาภิบาลในกระบวนการบริหารจัดการ): องค์การบริหารส่วนตำบล คอรุม จังหวัดอุตรดิตถ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้