4 เม.ย. 62 นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มอบเงินบริจาค

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชาดนตรีสากล ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้นำเงินรายได้ จากการจัดกิจกรรม คอนเสิร์ตการกุศล “ConcertRock on the moon : Stop WiolenC” เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 มาบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก ที่ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยคุณวิไลภรณ์ เพียงกระโทก หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นผู้รับมอบ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้