4 พ.ย. 61 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้เข้าประชุม เข้าศึกษาดูงาน ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

วันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้นำคณะผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรีฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 20 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ และ คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เป็นผู้ให้การต้อนรับ บรรยายและนำเยี่ยมชม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้