4 ต.ค. 60 UN Women เยี่ยมชมการดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร UN Women นำโดย คุณ Miwa Panholzer Kato, Ph.D ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคประจำประเทศไทย (Regional Director for Asia Pacific Representative of Thailand) ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพสตรี ของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งคณะผู้บริหารสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ นำโดย ดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับ บรรยาย และนำเยี่ยมชมการดำเนินงาน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้