๓ มี.ค. ๖๐ สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในสัปดาห์สตรีสากล

ในศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ ณ ห้องประชุมบำรุงรวิวรรณ ชั้น ๒ อาคารนารินทร์กรุณา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในสัปดาห์สตรีสากล แก่ผู้หญิงเก่งและองค์กรท้องถิ่นดีเด่น พร้อมทั้งจัดเสวนา ในหัวข้อ เวทีเสวนา “ลดความรุนแรง ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมเสมอภาค-สมานฉันท์”

อีกทั้งเนื่องในวาระสัปดาห์สตรีสากล สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินการสาธารณกุศล โดยให้ความช่วยเหลือผู้หญิง และเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิต จึงขอมอบรางวัล "ผู้หญิงแห่งปี ๒๕๖๐" ให้กับ คุณอุษา เลิศศรีสันทัด และรางวัล "ผู้ชายแห่งปี ๒๕๖๐" ให้กับ ผู้พิพากษา วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีคุโณปการ สร้างประโยชน์ให้กับสังคมในวงกว้าง รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจ เป็นแบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ การพัฒนาศักยภาพ และปกป้องสิทธิสตรี

ทั้งนี้ผู้ได้รับโล่ผู้หญิงเก่งและองค์กรท้องถิ่นดีเด่นรวม ๑๐ สาขา จาก สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา(GDRI)มีดังนี้

  • ผู้หญิงเก่ง สาขา เกษตรกร : คุณณัฐธยาน์ ดำงาม จังหวัดนครสวรรค์
  • ผู้หญิงเก่ง สาขา สิ่งแวดล้อม : คุณชลธิชา ศรีสุข จังหวัดสุรินทร์
  • ผู้หญิงเก่ง สาขา นักบริหาร : คุณประทุมทิพย์ ไพเราะ จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ผู้หญิงเก่ง สาขา นักพัฒนา : คุณประภาพร เชื้อเมืองพาน จังหวัดเชียงราย
  • ผู้หญิงเก่ง สาขา ผู้ริเริ่มธุรกิจ : คุณพิกุล กิตติพล จังหวัดระยอง
  • ผู้หญิงเก่ง สาขา นักการเมืองท้องถิ่น : คุณเพ็ญภัค รัตนคำฟู จังหวัดลำปาง
  • ผู้หญิงเก่ง สาขา สื่อมวลชน : คุณรัตนา เตชะเสาวภาคย์ กรุงเทพมหานคร
  • ผู้หญิงเก่ง สาขา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล: คุณนงลักษณ์ ชูศรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ผู้หญิงเก่ง สาขา เยาวสตรี : คุณชลธิกาญจน์ กัลยา จังหวัดอุตรดิตถ์
  • กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ดีเด่น (กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ : มิติหญิงชายในกระบวนการบริหารจัดการ) กองทุนหมู่บ้าน บ้านสันต้นแหน จังหวัดเชียงใหม่

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้