25 ธ.ค. 62 สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย บริจาคเงินและเลี้ยงอาหาร

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 พล.ต. สมยศ ฉันทวรลักษณ์ ผอ.สนผ.ยก.ทหาร กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย นำคณะผู้บริจาค จาก สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มาจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็ก พร้อมทั้งนำเงิน และ สิ่งของเครื่องใช้ ทั้งอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นมาบริจาคให้กับ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ และคุณ วนภา เหมภูมิ ผู้ช่วยฝ่ายเคหะกิจ บ้านพักฉุกเฉิน เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้