24 ส.ค. 61 Japan College of Social Work ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงาน ณ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-11.30 น. สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Japan College of Social Work ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 8 ท่าน ซึ่งประอบด้วยคณาจารย์และนักศึกษาจากทั้ง 2 สถาบัน จำนวน 7 ท่าน และ ล่ามภาษาไทย-ญี่ปุ่นอีก 1 ท่าน ตามโครงการ “The study trip for human Right and Welfare Society : A case of Thailand” เพื่อเรียนรู้ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับสตรีไทย และบทบาทการดำเนินงานของสมาคมฯ ในการส่งเสริมสถานภาพสตรีไทย โดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และคุณศรีไทย อ่ำสุวรรณ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ เป็นผู้ให้การต้อนรับ บรรยายและนำเยี่ยมชมการดำเนินงานของ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้