1 ส.ค.61 มหาวิทยาลัยสยาม นำคณะบุคลากรจากสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ศึกษาดูงาน ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำคณะบุคลากรจากหน่วยงานแพทยศาสตรศึกษาและสวัสดิการครอบครัว กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัว สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ จำนวน 10 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านการช่วยเหลือฟื้นฟูและพัฒาศักยภาพเด็กและสตรี ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ตาม โครงการฝึกอบรม เรื่อง “ Violence and Maternal injury Prevention” โดยมี คุณคัญฑนิกม์ นิโรธร หัวหน้านักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาบ้านพักฉุกเฉิน เป็นผู้ให้การต้อนรับ และคุณเรืองรวี พิชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา(GDRI) สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นผู้ให้การบรรยาย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้