19 ก.ย. 60 Mekong Institute (MI) นำคณะผู้เข้าอบรม ศึกษาดูงาน ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 9.30-11.30น. Mekong Institute (MI) ได้นำคณะผู้เข้าอบรม ศึกษาดูงานด้านการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพผู้หญิง และความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality and Women Empoerment ) ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดย คุณเรืองรวี พิชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา เป็นผู้ให้การ บรรยาย คุณกรวิณฑ์ วรสุข ผู้เชี่ยวชาญงานสังคมสงเคราะห์ และคุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำเยี่ยมชมการดำเนินงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้