18 ก.ย. 60 คณะผู้เยี่ยมชมจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เข้าศึกษาดูงาน ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 13.30-16.30น. คณะผู้เยี่ยมชมจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology: AIT) ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพผู้หญิงและเด็ก ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดย ดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับ บรรยายและนำเยี่ยมชมการดำเนินงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้