18 ต.ค. 61 มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมอบเงินอุดหนุนประจำปีแก่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดพิธี “ มอบทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90 ” และทุนอุดหนุนประจำปี แก่นักศึกษาพยาบาลและองค์กรการกุศล เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยได้มอบเงินอุดหนุนประจำปี 2561 จำนวน 50,000 บาท ให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งคุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้