16 ต.ค. 61 คณะอาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.00น. คณะอาจารย์และนิสิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ด้านการบริการและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดย คุณวิไลภรณ์ เพียงกระโทก หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ ให้การต้อนรับ บรรยายและนำเยี่ยมชม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้