10 ม.ค. 60 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 13.00น-15.30.00น. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ได้พาคณะผู้แทนจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล และคณะบุคลากรของสถาบันยุติธรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 11 ท่าน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานของ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้แนวคิด กระบวนการในการให้ความช่วยเหลือต่อผู้ที่เดือดร้อน โดยการใช้หลักการสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลด้านกฏหมาย กระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมถึงประเด็นการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก โดย คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ คุณเรืองรวี พิชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา เป็นผู้ให้การต้อนรับ และดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นผู้ให้การบรรยาย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้