5 มี.ค. 63 คณะผู้บริจาคจากโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของ


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้