19 พ.ค. 60 คณะพนักงานโรงแรมโฮเทล มิวส์ กรุงเทพ เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาค ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

คณะพนักงาน โรงแรมโฮเทล มิวส์ กรุงเทพ (Hotel Muse Bangkok) เลี้ยงอาหารกลางวัน และจัดกิจกรรมนันทนาการ –ดนตรี พร้อมทั้งบริจาคเงินและสิ่งของให้กับ สมาชิกผู้หญิงและเด็ก ในบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้