20 ม.ค. 63 สมาคมฯร่วมประชุม“การสร้างนโยบายและงบประมาณที่คำนึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศ

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 13.00น. คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เข้าร่วมประชุมระดับนโยบาย “การสร้างนโยบายและงบประมาณที่คำนึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศ(Gender Responsive Policymaking Budgeting)” ด้วยความร่วมมือ ของ British Embassy Bangkok (สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ), Westminster Foundation for Democracy(มูลนิธิเวสท์มินสเตอร์เพื่อประชาธิปไตย) และ สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดย คุณลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร และผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติ กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดงาน การประชุมครั้งนี้ได้รับการบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Gender Responsive Policy making Budgeting จาก Westminster Foundation for Democracy และดำเนินรายการโดย คุณเรืองรวี พิชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ณ ห้องประชุม BB204 ศูนย์ประชุมวายุภักดิษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้