รางวัล “ผู้หญิงแห่งปี ๒๕๖๓” และ “ผู้ชายแห่งปี ๒๕๖๓” สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

รางวัล“ผู้หญิง” และ “ผู้ชาย” แห่งปี เป็นรางวัลที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มอบให้แก่สุภาพสตรี และสุภาพบุรุษ ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ว่าเอื้อต่อการเสริมสร้างสถานภาพสตรี โดยรางวัล “ผู้หญิงแห่งปี” ได้เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา ส่วนรางวัล “ผู้ชายแห่งปี” นั้นได้เริ่มตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา

เนื่องในวาระสัปดาห์สตรีสากล สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินการสาธารณกุศล โดยให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิต ขอมอบรางวัล “ผู้หญิงแห่งปี ๒๕๖๓” ให้กับ ศาสตราจารย์มาลี พฤกษ์พงศาวลี และรางวัล “ผู้ชายแห่งปี ๒๕๖๓” ให้กับ คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีคุโณปการทั้งสองท่าน ที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมในวงกว้าง รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจ เป็นแบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ การพัฒนาศักยภาพ และปกป้องสิทธิสตรี

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ