สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี มอบรางวัล “ผู้หญิงแห่งปี ๒๕๖๐” ให้กับ คุณอุษา เลิศศรีสันทัด และรางวัล “ผู้ชายแห่งปี ๒๕๖๐” ให้กับ ผู้พิพากษา วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล

  เนื่องในวาระสัปดาห์สตรีสากล สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินการสาธารณกุศล โดยให้ความช่วยเหลือผู้หญิง และเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิต จึงขอมอบรางวัล "ผู้หญิงแห่งปี ๒๕๕๙ " ให้กับ นางสาวสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง และรางวัล "ผู้ชายแห่งปี ๒๕๕๙ " ให้กับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีคุโณปการ สร้างประโยชน์ให้กับสังคมในวงกว้าง รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจ เป็นแบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ การพัฒนาศักยภาพ และปกป้องสิทธิสตรี

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ