สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี มอบรางวัล ผู้หญิงแห่งปี ๒๕๕๘ ให้กับ นางกานดา วัชราภัย และ รางวัล ผู้ชายแห่งปี ๒๕๕๘ ให้กับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ นิกร ดุสิตสิน

  เนื่องในวาระสัปดาห์สตรีสากล สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินการสาธารณกุศล โดยให้ความช่วยเหลือผู้หญิง และเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิต จึงขอมอบรางวัล "ผู้หญิงแห่งปี ๒๕๕๘" ให้กับ นางกานดา วัชราภัย และรางวัล "ผู้ชายแห่งปี ๒๕๕๘" ให้กับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ นิกร ดุสิตสิน เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีคุโณปการ สร้างประโยชน์ให้กับสังคมในวงกว้าง รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจ เป็นแบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ และปกป้องสิทธิสตรี

ข่าว/ภาพ:จิตรา นวลละออง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ