เนื่องในวาระสัปดาห์สตรีสากล สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินการสาธารณกุศล โดยให้ความช่วยเหลือผู้หญิง และเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิต จึงขอมอบรางวัล "ผู้หญิงแห่งปี 2557" ให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร. สายสุรี จุติกุล และรางวัล "ผู้ชายแห่งปี 2557" ให้กับ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีคุโณปการ สร้างประโยชน์ให้กับสังคมในวงกว้าง รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจ เป็นแบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมพัฒนาและปกป้องสิทธิสตรี

ข่าว/ภาพ: จิตรา นวลละออง (ฝ่ายบริหารโครงการฯ)