แม่ชีคุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ ผู้หญิง..ผู้อุ้มชูผู้หญิง

แม่ชีคุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ เกิดเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ ในสกุลสามเสน ได้รับปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิต ในปีพ.ศ. ๒๔๘๘ แล้วศึกษาต่อด้านความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศใน American University , Columbia University ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา และ Geneva University ประเทศสวิเซอร์แลนด์ ประกอบกับเป็นผู้สนใจ งานด้านสังคมสงเคราะห์ จึงศึกษาเพิ่มเติมใน Howard University ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

เริ่มต้นทำงานที่กรมสหประชาชาติ กระทรวงต่างประเทศ ,องค์การ USOM (ปัจจุบันคือ UNAID) , บริษัทแสตนดาร์ดแวคคัมออยส์จำกัด (ปัจจุบันคือ ESSO) , องค์การส่งเสริม การท่องเที่ยว (ปัจจุบันคือ ททท.) ตามลำดับนอกจากงานประจำแล้ว ท่านยังได้ทำงานเพื่อสังคมอีกหลายตำแหน่ง โดยเฉพาะงานด้านสังคมสงเคราะห์และงานด้านศาสนา ด้วยการเป็นประธานกรรมการ / กรรมการที่ปรึกษา ให้แก่คณะทำงานและองค์การต่างๆ เช่น
  • นายกสมาคมสตรีนานาชาติแห่งประเทศไทย
  • นายกสมาคมสวัสดิการเด็กในประเทศไทย
  • คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ
  • คณะอนุกรรมาธิการกิจการเยาวชนรัฐสภา
  • คณะกรรมการประสานงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์
  • คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาพันธ์ศาสนสัมพันธ์เพื่อสันติภาพแห่งประเทศไทย
  • นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยฯ
  • ร่วมก่อตั้งสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ , ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยฯ ฯลฯ

จากประสบการณ์ชีวิตและทำงานของแม่ชีคุณหญิงกนิษฐา ทำให้ท่านมองเห็นการเลือกปฏิบัติ ต่อสตรีและความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศอันนำไปสู่การริดรอนสิทธิส่วนบุคคล เอารัดเอาเปรียบ ผู้หญิงและเด็กในหลายลักษณะ เช่น ล่อลวง ข่มขืน ล่วงละเมิดทางเพศ บังคับให้ค้าประเวณี จนนำไปสู่ปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อม บ้างก็ถูกทารุณกรรม ทอดทิ้ง ติดเชื้อ HIV/AIDS จากบุคคลในครอบครัว ฯลฯ แม่ชีคุณหญิงกนิษฐาจึงตั้งปณิธานไว้ว่า นับจากนี้บทบาทของผู้หญิงในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองต้องเปลี่ยนแปลง ท่านจึงได้เริ่มงานส่งเสริมสถานภาพสตรีทางด้านกฎหมาย ด้านสังคมสงเคราะห์ และด้านศาสนาตามลำดับ

ประวัติคุณย่าโดยสังเขป
การศึกษา
พ.ศ.2484

จบมัธยมจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์

พ.ศ.2488

จบปริญญาตรี ธรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ.2489 - 2492

ศึกษาต่อทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ American University, Washington D.C. และ Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา และที่ L'Institut des Hautes Etudes Internationale, Genevaประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ที่ Hawaard University, Washington D.C. ประเทศสหรัฐอเมริกา


การทำงาน
พ.ศ.2493

กองสหประชาชาติ กรมการเมืองตะวันตก กระทรวงการต่างประเทศ

พ.ศ.2494-2496

กองฝึกอบรม องค์การยูซอม (USOM ปัจจุบันคือ USAID)

พ.ศ.2499-2501

กองบริหาร บริษัทแสตนดาร์ดแวคคัมออยล์ จำกัด ปัจจุบันคือ (ESSO)

พ.ศ.2502-2504

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปัจจุบันคือ ททท.)

พ.ศ.2504-2508

การฝึกอบรม องค์การยูซอม

พ.ศ.2509-2530

เลขาธิการสมาคมไทย-อเมริกัน


งานด้านสังคม
พ.ศ.2505-2508

นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

พ.ศ.2512
นายกสมาคมสตรีนานาชาติ
พ.ศ.2518-2525
ประธานกลุ่มส่งเสริมสถานภาพสตรี (จดทะเบียนเป็นสมาคมปี 2525)
พ.ศ.2521-2523
ประธานกรรมการฝ่ายสตรีและแรงงาน สภาสตรีแห่งชาติฯ
พ.ศ.2523-2537
กรรมการบริหารและเลขาธิการมูลนิธิกองทุนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พ.ศ.2523-2541
ประธานโครงการช่วยเหลือหญิงและเด็กผู้มีความเดือดร้อนเฉพาะหน้า (บ้านพักฉุกเฉิน)
พ.ศ.2531-2541
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพสตรี
พ.ศ.2541-2545
- ประธานศูนย์เยาวชนดอนเมืองร่วมพัฒนาสังคมไทย
- กรรมการที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
- อุปนายกสมาคมเพื่อการพัฒนาสังคมไทย