บ้านพักฉุกเฉิน และการให้บริการ

การให้บริการนั้น เป็นการบริการ 24 ชั่วโมง มีทั้งส่วนที่พักอาศัย สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ การให้คำปรึกษาโดยไม่ต้องพักอาศัย รวมไปถึงการให้บริการทางโทรศัพท์ ตลอด24 ชั่วโมง นอกเหนือจากสายที่ตรงมาที่ 02 929 2222 แล้ว ยังได้ให้ความร่วมมือองค์กรอื่นที่ขอความร่วมมือให้คำปรึกษาแทนในบางช่วงเวลาตามแต่จะได้รับคำร้องขอด้วยได้ เช่น ได้เคยช่วยสมาคมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ให้คำปรึกษาตามช่วงเวลาที่ตกลงกันอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเวลาหนึ่งด้วย

พื้นที่ดำเนินงานนั้น ในส่วนที่เป็นที่ทำการและเป็นที่พักอาศัยรวม ได้แก่อาคารโสมสวลี และอาคารคุณหญิงสิน แล้ว ยังได้มีการจัดแบ่งพื้นที่เป็นส่วนย่อย ตามลักษณะของกลุ่มสมาชิกพิเศษ ได้แก่บ้านเด็ก เป็นพื้นที่ ดูแลเด็กในช่วงอายุ 2 - 6 ปี ซึ่งเป็นบุตรของผู้ที่มาขอรับความช่วยเหลือในระหว่างที่มารดารับการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ หรือ พักรอคลอดถึงหลังคลอด บุตรของผู้ฝากเลี้ยง เช่นนักศึกษาฝึกอาชีพ รวมทั้ง เด็กที่มารดาไม่สามารถเลี้ยงดูได้อย่างดีและยังขอให้ช่วยดูแลลูกต่อไปก่อน ในแต่ละวัน มีเด็กดูแลโดยเฉลี่ยประมาณ 20 คน
ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน (อาคารจิมมี่ โรสซาลีน คาร์เตอร์ ) เป็นส่วนที่พักอาศัยของแม่ที่เพิ่งกลับจากโรงพยาบาลหลังคลอด และ ส่วนที่เป็นเนอสเซอรี ดูแลทารกซึ่งเป็นบุตรของสมาชิกที่ยังไม่พร้อมที่จะนำลูกไปเลี้ยงเองและฝากเลี้ยงชั่วคราว หรือ ทารกที่แม่ต้องการให้หาพ่อแม่อุปถัมภ์ และรอที่จะส่งต่อไปยังศูนย์ที่ดำเนินงานเรื่องการหาพ่อแม่อุปถัมภ์
ศูนย์กนิษฐ์นารี เป็นพื้นที่ที่จัดไว้สำหรับให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกข่มขืน โดยบริการอย่างครบวงจร ทั้งด้านการแพทย์ สังคมสงเคราะห์ และในด้านกฏหมาย / กระบวนการยุติธรรม โดยมีห้องตรวจร่างกาย และเก็บวัตถุพยานทางเพศ และห้องสืบพยานที่สามารถดำเนินการและบันทึกการสอบปากคำตามป. วิอาญา ได้
ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ เป็นอีกส่วนงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ที่ทำงานเชื่อมต่อกับบ้านพักฉุกเฉิน โดยตรง โดยให้บริการทางด้านการศึกษาและฝึกอาชีพให้แก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน โดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เป็นพันธกิจที่มุ่งที่จะเสริมสร้างศักยภาพให้แก่สมาชิกบ้านพัก เพื่อให้มีใบเบิกทางในชีวิต ทั้งการศึกษาและทักษะในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พึ่งพิงตนเอง และ ยืนหยัดในสังคมได้อย่างเหมาะสม

สำหรับกรณีที่เป็นเด็กที่ถูกแยกตัวออกจากครอบครัว หรือ ตามแม่มาที่บ้านพักฉุกเฉิน และจะอยู่พักอาศัยเป็นเวลานาน เช่น เป็นกรณีที่ต้องดำเนินคดี จะจัดให้เด็กได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่ใกล้เคียงในละแวกดอนเมือง หรือในกรณีที่ผู้ประสบปัญหาต้องการเรียนต่อในระบบการศึกษานอกโรงเรียน ก็สามารถจัดให้ได้ ด้วยศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพเป็นหลักในการจัดการเรียนในระบบนอกโรงเรียน

ในการฝึกอาชีพนั้น ในแต่ละปี มีการจัดหลักสูตรประมาณ 20 หลักสูตร เช่น ตัดเย็บเสื้อผ้า ทำอาหาร ขนม นวด คอมพิวเตอร์ ขับรถ จัดดอกไม้ ปักผ้า ฯลฯ ซึ่งการเสริมทักษะต่างๆเหล่านี้ เป็นฐานของการสร้างรายได้ที่จะเอื้อต่อการพึ่งตนเองได้ต่อไปเมื่อพ้นจากกการดูแลของบ้านพักฉุกเฉินไปแล้ว