วันจักรี          วันที่ 6 เมษายน ของทุกปี เป็นวันจักรีเพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยในวันที่ 6 เมษายน 2325 เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่1) เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทย มีนามเดิมว่า "กรุงเทพพระมหานคร บวรรัตนโกสินทร์" ซึ่งต่อมาในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่4) ทรงเปลี่ยนนามใหม่ว่า"กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์"์

         ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวในปี 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปพระเจ้าอยู่หัวทั้ง 4 พระองค์ (รัชกาลที่1-รัชกาลที่4) เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมา พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชนได้ถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เป็นธรรมเนียมปีละครั้ง และโปรดเกล้าให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและได้มีการย้ายที่หลายครั้ง เช่น พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ปราสาท และ พระที่นั่งศิวาลัยปราสาท เป็นต้น ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงโปรดย้ายพระบรมรูปทั้ง 4 มาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 พระชนกนาถ จนกระทั่งในเดือนเมษายน พ.ศ.2461 การซ่อมแซมก่อสร้างและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง 5 รัชกาล จึงสำเร็จลุล่วงและได้มีพระบรมราชโองการ ประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปในวันที่ 6 เมษายนปีนั้น และต่อมา โปรดฯ ให้เรียกวันที่ 6 เมษายน ว่า "วันจักรี"

         คนไทยตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นมีความรัก เคารพ และเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นอย่างมากและถือได้ว่า เป็นศูนย์รวมจิตใจของเราชาวไทย ด้วยพระบารมีปกเกล้า ปกกระหม่อม ของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ เราชาวไทยจึงเป็นประเทศ เป็นไท จวบจนมาถึงทุกวันนี้ ดังพระปฐมบรมราชโองการของในหลวง พระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบันที่ว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : เว็บไซด์กองทัพเรือ http://www.navy.mi.th และเว็บไซด์ M Thai http://www.mthai.com
เขียน/เรียบเรียง : alexlivfc@hotmail.com