การสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ค่าย "พบกันวันปิดเทอม"

 
ละออ                      ช่วงปิดเทอมเด็กๆ ส่วนใหญ่จะมีความสุขมากที่ไม่ต้องตื่นแต่เช้าไปโรงเรียน แต่ผู้ปกครองที่ต้องทำงานด้วย ดูแลลูกด้วยก็จะค่อนข้างเหนื่อยกันเลยทีเดียว หลายครอบครัวจึงมักหากิจกรรมให้กับเด็กๆ ทำเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเสริมสร้างการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ที่นอกเหนือหรือแตกต่างไปจากในรั้วโรงเรียน สำหรับบ้านพักฉุกเฉินนั้นได้ให้การดูแลและช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ ซึ่งก็เปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่ ที่มีลูกค่อนข้างมากกว่าพ่อแม่ทั่วไปซึ่งลูกๆ ที่อยู่ในวัยเรียนของบ้านพักฉุกเฉินต่างก็ปิดเทอมใหญ่และหัวใจก็ว้าวุ่นเหมือนเด็กทั่วไป ดังนั้นในช่วงปิดภาคเรียนทีมสังคมสงเคราะห์ และทีมพัฒนาเยาวชนจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ค่าย"พบกันวันปิดเทอม" ให้กับ ลูกๆ วัยนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ...

  • ส่งเสริมความรู้ด้านทักษะชีวิตเรียนรู้ประสบการณ์ สังคม ภายนอกบ้านพักฉุกเฉิน
  • ส่งเสริมด้านการทำกิจกรรมและการทำงานเป็นทีม การมีภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
  • สอดแทรกความรู้ด้านต่างๆผ่านกิจกรรม เช่น อนามัยเจริญพันธุ์,โทษของยาเสพติดและอบายมุข เป็นต้น
  • ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และผ่อนคลายความเครียดจากสภาพแวดล้อมเดิมๆ


         อย่างเช่น ในช่วงวันที่ 8-11 เมษายน 2556 ได้มีการพาลูกๆวัยเรียนไปเข้าค่าย "พบกันวันปิดเทอม" ณ บ้านไฟฝัน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีทีมวิทยากรจาก "กลุ่มไม้ขีดไฟ" นำทีมเด็กๆ เรียนรู้การทำบ้านดิน งานปั้นดินเผา เล่นรอบกองไฟ ดูหนังกลางแปลง เพ้นท์กระถาง และ เมื่อถึงวันพระวันที่ 10 เมษายน 2556 เราก็ได้พากันไปทำบุญตักบาตรร่วมกับคนในชุมชนที่วัดใกล้ๆค่าย รวมทั้งในช่วงบ่ายยังได้พาเด็กๆ ไปเล่นน้ำที่ลำธารเพื่อเป็นรางวัลและเพื่อคลายร้อนกันอย่างสนุกสนาน

 
          ประโยชน์ของการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม "ค่าย" การเข้าค่ายนั้นจะเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการที่จะอยู่ร่วมกัน โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่นอกเหนือจากในตำราเรียน และลงมือปฏิบัติสิ่งต่างๆด้วยตนเอง กระตุ้นให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงทางความคิดมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมในทางบวกที่สามารถปรับพฤติกรรมของเด็กได้ดีอีกทางหนึ่งด้วย           
ทีมวิทยากร:กลุ่มไม้ขีดไฟ
หัวหน้าคณะ:กรีฑา แก้วประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่กิจกรรม ส่วนพัฒนาเยาวชน และ
ปรียาภรณ์ ยุพาภรณ์โสภา นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉิน

เรื่องและภาพ:จิตรา นวลละออง ฝ่ายบริหารโครงการฯ