ฝ่ายบริหารสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
Senior Management Team (SMT)


ดร.เมทินี พงษ์เวช
Dr. Maytinee Bhongsvej
เลขาธิการและกรรมการสมาคมฯ
Secretary General
maytinee@apsw-thailand.org

       


 

อุษา เลิศศรีสันทัด
Usa Lerdsrisuntad
ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
Executive Director
usa@apsw-thailand.orgเรืองรวี พิชัยกุล
Ruengrawee Pichaikul
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายฯ
Director, Gender and Development Research Institute
ruengrawee@apsw-thailand.orgกรวิณท์ วรสุข
Korawin Worasuk
ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมสงเคราะห์และนักศิลปะบำบัด รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์
Social Work Specialist
korawin@apsw-thailand.orgรัจนา ศุภเมธิน
Ratchana Supamaytin
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป และเลขานุการผู้อำนวยการสมาคมฯ
Head of General Administration
ratchana@apsw-thailand.org