เริ่มทศวรรษที่ 3 : ก้าวใหม่กับงานรุก

งานบ้านพักฉุกเฉินและงานในเชิงรุกพัฒนาไปอย่างเต็มที่ ทุกงานมุ่งที่จะป้องกันหรือบรรเทาปัญหาและการพัฒนางานเพื่อให้บริการอย่างรอบด้านเป็นเรื่องที่สำคัญเสมอมา บริการที่ครบวงจรล่าสุดที่ได้ช่วยกันสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 คือ ศูนย์กนิษฐ์นารี เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่ถูกข่มขืน โดยทีมสหวิชาชีพ ซึ่งดูแลด้านสุขภาพ ฟื้นฟูสภาพจิตใจและอารมณ์ รวบรวมหลักฐานวัตถุพยาน ตลอดจนการดำเนินการประสานกับตำรวจ อัยการ ในการดำเนินการด้านคดีความ ด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมสรรพ รวมทั้งห้องสืบสวนที่ใช้กระจกทางเดียวพร้อมติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด สามารถบันทึกภาพและเสียงได้ตามมาตรฐานของกระบวนการสืบพยาน ทั้งหมดนั้น มุ่งที่จะให้ผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศได้รับความช่วยเหลืออย่างครบวงจร ณ จุดเดียวโดยไม่ต้องเดินทางไปยังสถานที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะหลายแห่ง

อีกหนึ่งงานที่ขยายกรอบการดำเนินงาน คือ งานเยาวชน โดยในปี 2546 ได้ปรับบ้านพักฉุกเฉินหลังแรกที่ถนนสุโขทัย เป็นบ้านเพื่อนใจวัยทีน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่ซึ่งเยาวชนจะมาค้นหาความรู้และเสริมสร้างทักษะและทัศนคติในเรื่องสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ได้ผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ โสตทัศนูปกรณ์ ค่ายและกิจกรรมต่างๆ

สองทศวรรษที่ดำเนินงานมาอย่างเข้มแข็ง ทำให้ มูลนิธิเด็กโลก ซึ่งมีสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งประเทศสวีเดนเป็นองค์ก่อตั้งและองค์ประธาน เลือกสมาคมฯ เป็นภาคีความร่วมมือในการพัฒนาเยาวชนรวมทั้งช่วยเหลือคุ้มครองและเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนที่ประสบปัญหา โดยสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีซิลเวียได้เสด็จเยี่ยมชมกิจกรรมของสมาคมฯ และทรงเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงการเป็นภาคีความร่วมมือในการพัฒนาและดูแลเยาวชน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2547