กิจกรรมพีชผักพอเพียง-แปลงผักเพื่อน้อง


          "สืบเนืองจากการถมสระน้ำ ซึ่งอยู่ในบริเวณบ้านพักฉุกเฉิน ทำให้เกิดพื้นที่ว่าง และด้วยแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราชาวไทย ได้จุดประกาย ให้เกิดเป็นสวนผักพอพียงขึ้นในระยะแรกด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทั้งหน่วยงานเอกชน และบุคคลทั้งนักเรียน นักศึกษา อาสาสมัคร สมาชิกผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน รวมทั้งเจ้าหน้าที่สมาคมฯ"


          วัตถุประสงค์
1. เพื่อเรียนรู้วิถีพอเพียงตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อผ่อนคลายความเครียดและเยียวยาจิตใจ
3. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
4. เพื่อใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดรายจ่ายในครัวเรือน
          ปัจจุบัน...กิจกรรมพีชผักพอเพียง-แปลงผักเพื่อน้อง...ยังรอการสนับสนุนจากทุกๆท่านผู้มีจิตศรัทธาดังนี้
    1. ทุนทรัพย์ในการสนับสนุนกิจกรรมตามจิตศรัทธา
    2. วัสดุ/อุปกรณ์การเกษตร เช่น จอบขุด,จอบถาก,เสียม,บัวรดน้ำ, เมล็ดพันธุ์ผัก,ปุ๋ยคอก,ดินปลูก,ฟาง
           หรือในกรณีต้องการเป็นอาสาสมัครบริจาคความรู้และแรงกายในการทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และหาทุน สมาคมฯ โทร.0-2929-2301-5 ต่อ 109,113 E-mail: pr_apsw@hotmail
หรือติดต่อฝ่ายสังคมสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉิน โทรศัพท์ 02-929-2301-5 ต่อ 306
Story by จิตรา นวลละออง (alexlivfc@hotmail.com)ฝ่ายบริหารโครงการและพัฒนาเยาวชน