ติดต่อบริจาคได้ที่:

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
501/1 หมู่ 3 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02-929-2310 โทรสาร 02-929-2856 E-mail: admin@apsw-thailand.org

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นองค์กรการกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง ผู้บริจาคเงินให้สมาคมฯ
สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี ตามกฎหมายกำหนดได้
*กรณีเมื่อโอนเงินแล้วกรุณาแนบหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่านมาที่
E-mail: admin @apsw-thailand.org หรือโทรสาร (Fax) 0 2929 2856
โทร. 0 2929 2301-7 ต่อ 109, 113 หรือ 0 2929 2308 หรือ 0 2929 2310
Facebook: สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง     Website: www.apsw-thailand.org 
 เพื่อออกใบเสร็จรับเงินบริจาคและจัดส่งให้ท่าน โดยเร็ว

ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน