โครงการ “แบ่งสุขบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวิกฤตโควิด -19”
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 21 ก.ค - 31ต.ค.64
ได้มอบถุงแบ่งสุขจำนวน 331 ชุด ให้กับ 34 ชุมชน, 2 หมู่บ้าน และ ศูนย์บริการสาธารณสุข60ฯ