สรุปรายงานผลการดำเนินงาน บ้านพักฉุกเฉิน 36 ปี 4 เดือน (สิงหาคม2523 - ธันวาคม2560) -(ดาวน์โหลด)