สรุปรายงานผลการดำเนินงาน บ้านพักฉุกเฉิน 39 ปี 4 เดือน (สิงหาคม2523 - ธันวาคม2562) -(ดาวน์โหลด)