รางวัล “ผู้หญิงแห่งปี ๒๕๖๒” และ “ผู้ชายแห่งปี ๒๕๖๒” สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

  เนื่องในวาระสัปดาห์สตรีสากล สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินการสาธารณกุศล โดยให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิต จึงขอมอบรางวัล “ผู้หญิงแห่งปี ๒๕๖๒” ให้กับ คุณ ชวาลี โอสถานุเคราะห์ นายกสมาคม และ ประธานฝ่ายกรรมการสหประชาชาติ สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิค และเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (PPSEAWA Thailand) และรางวัล “ผู้ชายแห่งปี ๒๕๖๒” ให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรวุฒิ ลีฬหะกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล และ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีคุโณปการ สร้างประโยชน์ให้กับสังคมในวงกว้าง รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจ เป็นแบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ การพัฒนาศักยภาพ และปกป้องสิทธิสตรี

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ