สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี มอบรางวัล “ผู้หญิงแห่งปี ๒๕๖๑” ให้กับ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า และรางวัล “ผู้ชายแห่งปี ๒๕๖๑” ให้กับ จะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

  เนื่องในวาระสัปดาห์สตรีสากล สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินการสาธารณกุศล โดยให้ความช่วยเหลือผู้หญิง และเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิต จึงขอมอบรางวัล "ผู้หญิงแห่งปี ๒๕๖๑" ให้กับ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และรางวัล "ผู้ชายแห่งปี ๒๕๖๑" ให้กับ จะเด็จ เชาวน์วิไล เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีคุโณปการ สร้างประโยชน์ให้กับสังคมในวงกว้าง รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจ เป็นแบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ การพัฒนาศักยภาพ และปกป้องสิทธิสตรี

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ